Select Page

Мастер радови Математичког факултета

Портал свих мастер радова и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Математичком факултету

  Рок за пријаву, предају и одбрану мастер теме у школској 2023/2024. години:

 

  • Рок за пријаву мастер теме 1.6.2024.

   Уколико је тема пријављена после тог рока, мастер теза се може бранити у следећој академској години, али не у текућој.

  • Рок за предају коначне верзије мастер рада 31.8.2024.

  • Рок за одбрану мастер рада 30.9.2024.

Кораци од пријаве теме до одбране мастер рада:

1. Припрема молбе за пријаву теме мастер рада

Молбу за пријаву теме мастер рада студент припрема у договору са ментором, користећи обрасце [.doc] [1.tex] [2.tex] и упутство које је наведено у овим обрасцима.

Уколико се планира да у комисији за преглед, оцену и одбрану рада буде неко ко није у радном односу на Математичком факултету, неопходно је да ментор контактира правну службу факултета да би било регулисано ангажовање спољног члана комисије. За сваког спољног члана комисије мастер рада/докторске дисертације, пре званичног ангажовања треба доставити попуњен формулар на pravna@matf.bg.ac.rs .

Формулар за спољне чланове комисије
External Committee Member Form

2. Званична предаја молбе за пријаву теме мастер рада

Студент молбу званично подноси путем апликације СтудИнфо.

Упутство за подношење молбе за пријаву теме мастер рада

3. Разматрање и усвајање молбе за пријаву теме мастер рада

Поднета молба се аутоматски прослеђује изабраној катедри на разматрање.

Уколико катедра не прихвати молбу, студент добија одговарајуће обавештење и могућност да поново поднесе молбу.

Уколико катедра прихвати молбу, одлука се прослеђује Наставно-научном већу на коначно разматрање. Катедра може да предложи промену наслова теме и промену састава комисије. Наставно-научно веће разматра само оне молбе које катедре разреше најкасније 10 дана пред седницу ННВ-а.

Студент добија обавештење о коначној одлуци Наставно-научног већа.

Заказани термини одржавања седница Наставно-научног већа у првој половини 2023. године:

 • 20. јануар 2023.
 • 24. фебруар 2023.
 • 24. март 2023.
 • 21. април 2023.
 • 19. мај 2023.
 • 23. јун 2023.

Одобрена тема је валидна до краја студија подносиоца захтева. Одобрена тема мастер рада која није реализована, након престанка статуса студента може бити додељена другом студенту.

4. Писање и предаја мастер рада

Мастер рад је резултат самосталног рада студента.

Предлог шаблона (предлошка) за писање мастер рада у  .tex формату

Коначну верзију мастер рада студент званично предаје онлајн путем апликације СтудИнфо (мастер рад се upload-ује са странице до које се долази кликом на ставку “Мастер рад” у главном менију). На тај начин ће мастер рад бити аутоматски постављен на овај портал  https://teze.matf.bg.ac.rs/master. Да би рад могао да се брани у текућој школској години, крајњи рок за предају рада је 31. август.

5. Извештај о прегледу и оцени мастер рада

Комисија саставља извештај о прегледу и оцени мастер рада и ментор поставља извештај (путем апликације СтудИнфо) на овај портал https://teze.matf.bg.ac.rs/master.

Извештај разматра и усваја надлежна катедра.

 • Уколико катедра усвоји негативан извештај о мастер раду, студент има право да уложи приговор Наставно-научном већу или да поднесе нову молбу за пријаву теме мастер рада. Након подношења нове молбе студент нема право жалбе на негативан извештај.
 • Уколико катедра усвоји позитиван извештај, студент може да брани мастер рад тек када су положени и евидентирани сви испити предвиђени студијским програмом.

Предлог шаблона (предлошка) за израду презентације у  .pptx формату

Студент је дужан да, пре одбране, преда рад у штампаном облику. Мастер рад треба да буде штампан на папиру формата А4 (210×297mm). Студент предаје по један примерак рада сваком члану Комисије, и додатно један примерак за библиотеку Факултета.

Штампани примерак мастер рада за библиотеку факултета се предаје у правну службу, канцеларија 707/IV спрат, ради евидентирања.

Правилник о организацији завршног рада на мастер академским студијама

На основу члана 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 i 67/2021 – др. закон) и члана 45, став 1, тачка 36 и у складу са тачком 4, Статута Математичког факултета (88/4 од 02.04.2021. године), а у вези са чланом 40 Закона о високом образовању, чл. 112 Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/21, 232/22, 233/22 и 236/22) и чланом 72, став 2 Статута Математичког факултета, Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници одржаној 15.04.2022. године, донело је

Правилник о организацији завршног рада на мастер академским студијама

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1

Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде завршног рада. Мастер академске студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита, израдом завршног рада и његовом јавном одбраном, у складу са студијским програмом.

Одбрана мастер рада се врши на крају студијског програма мастер академских студија који је студент уписао, када су положени и евидентирани сви испити предвиђени студијским програмом.

Члан 2

 Мастер рад је резултат самосталног рада студента којим показује способност решавања проблема, оригиналност у приступу, способност да изведе одговарајуће закључке, као и способност да стручној јавности изложи одређену материју.

 

II ИЗБОР ТЕМЕ, МЕНТОРА И ПРЕДЛОГ КОМСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ

Члан 3

Тема мастер рада мора бити из области студијског програма који је студент уписао.

 

Члан 4

 Ментор израде мастер рада могу бити наставници (доцент, ванредни професор, редовни професор) или лица изабрана у научна звање (научни саветник, виши научни сарадник и научни сарадник), запослени на Математичком факултету и бирани за ужу научну област којој припада тема мастер рада, а изузетно из научне области у случајевима када нема наставника у одговарајућем звању из уже научне области који је у радном односу на Факултету.

Члан 5

 У току једне школске године, наставник може бити изабран за ментора највише 7  мастер радова за научне области математика и астрономија и астрофизика и 12 за научну област рачунарство и информатика, и изабран као члан комисије за преглед и оцену мастер рада највише 15 пута, укључујући и чланство када је ментор рада. Изузетно, наставник може више од 7, одн. 12 пута да буде изабран за ментора на предлог катедре чији је члан и уз одобрење Наставно-научног већа.

Члан 6

Студент бира тему мастер рада у договору са потенцијалним ментором. У молби се наводи значај теме и одређују су специфични циљеви, методе и очекивани резултати мастер рада. Молба садржи и предлог чланова комисије за преглед и оцену мастер рада.

Тема не сме да буде иста или слична са темом другог одобреног завршног мастер рада, осим ако се заснива на битно различитом приступу.

Наслов теме завршног рада треба да буде јасан, концизан и недвосмислен.

Члан 7

 Комисију за преглед, оцену и одбрану мастер рада могу да чине најмање 3 (три) члана и највише 5 (пет), од којих је обавезно један ментор и мора бити запослен на Факултету, а остали чланови сви могу бити у радном односу на Факултету. Чланови комисије за преглед и оцену морају имати одговарајуће звање из области која је у вези са предметом мастер рада: наставно звање – редовни професор, ванредни професор, доцент, сарадничко звање – асистент са докторатом, или научно звање – научни саветник, виши научни сарадник, научни сарадник. Изузетно, Наставно-научно веће може одобрити и да највише један члан комисије буде и асистент који има објављен бар један рад и који је провео у радном односу на Факултету у звању асистента бар 3 године, уз писмено образложење ментора рада. Професори емеритуси и чланови САНУ, који нису запослени на Факултету, могу бити чланови комисије, али не могу бити ментори.

Члан 8

Молбу за одобравање теме мастер рада студент подноси катедри чији је члан потенцијални ментор.

Изузетно, уколико студент не може да нађе наставника са којим би изабрао тему рада и саставио молбу, може тражити од одговарајуће катедре да предложи тему, ментора и чланове комисије за преглед и оцену мастер рада, у складу са чланом 4 овог Правилника. Уколико не добије позитиван одговор од катедре, студент треба да упути захтев Наставно-научном већу. Ово своје право, студент може да оствари до почетка пролећног семестра.

 

III РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ МОЛБЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Члан 9

Мишљење о поднетим молбама за одобравање тема мастер радова катедра даје у облику Извештаја о пријављеним темама завршних радова, који упућује Наставно-научном већу на разматрање и усвајање.

Члан 10

Наставно-научно веће доноси коначну одлуку у вези са предложеним темама и комисијама за преглед и оцену, већином гласова од укупног броја присутних чланова Већа. Уколико Наставно-научно веће не прихвати тему мастер рада, пријава се враћа студенту и студент има право да поново пријави тему мастер рада.

Када Наставно-научно веће усвоји пријављену тему и одреди комисију за преглед и оцену, студент стиче право за израду пријављеног мастер рада. Одобрене теме се јавно објављују на одговарајући јавни део сајта Факултета, најкасније у року од 5 радних дана од дана одржавања седнице на којој су теме усвојене. 

Члан 11

Одобрена тема је валидна до краја студија подносиоца захтева. Одобрена тема мастер рада којa није реализована, након престанка статуса студента може бити додељена другом студенту.

 

IV ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА РАДА 

Члан 12

Мастер рад мора по правилу бити написан на српском језику, уз изузетак на страном језику уз одобрење Наставно-научног већа Факултета.

Мастер рад треба да буде написан коришћењем прописаног формата према Упутству за техничку припрему завршног рада.

 

V РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ И ПРЕДАЈУ МАСТЕР РАДА

Члан 13

Крајњи рок за подношење пријаве теме мастер рада је 1. јун.

Члан 14

Крајњи рок у текућој школској години за предају мастер рада је последњи радни дан у августу. Студент званично предаје мастер рад тако што штампану или електронску верзију рада доставља члановима комисије за преглед, оцену и одбрану и поставља електронску верзију на увид јавности на одговарајући јавни део сајта Факултета (https://teze.matf.bg.ac.rs/master). Електронска верзија рада мора бити идентична штампаној и дата у формату за архивирање у дигитални репозиторијум Универзитета у Београду Математичког факултета.

 

VI ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА МАСТЕР РАДА

Члан 15

Комисија за преглед и оцену мастер рада припрема Извештај о прегледу и оцени рада, најкасније 21 дан од дана предаје коначне верзије рада.

Члан 16

Извештај о прегледу и оцени рада се поставља на увид јавности 5 дана на одговарајући јавни део сајта Факултета (https://teze.matf.bg.ac.rs/master). После истека 5 дана, од дана стављања Извештаја на одговарајући јавни део сајта Факултета на увиду јавности, надлежна катедра разматра Извештај и евентуалне примедбе, и усваја коначну верзију Извештаја о прегледу и оцени.

Члан 17

Ако је Извештај о прегледу и оцени мастер рада негативан, Извештај се доставља студенту и студент има право да поново пријави тему мастер рада, у складу са овим Правилником.

Уколико је Извештај о прегледу и оцени рада негативан, студент може поднети приговор Наставно-научном већу Факултета. Наставно-научно веће Факултета може усвојити приговор, ако утврди да је основан и донети одлуку којом дозвољава студенту усмену одбрану рада. Наставно-научно веће Факултета може одбити приговор као неоснован и донети одлуку да студент не испуњава услове за усмену одбрану рада. Одлука Наставно-научног већа Факултета у вези са одбијањем приговора је коначна.

 

VII УСМЕНА ОДБРАНА МАСТЕР РАДА

Члан 18

Студент стиче право да брани мастер рад након полагања свих предвиђених испита и израде мастер рада за који је усвојен позитиван Извештај о прегледу и оцени рада.

Усмену одбрану мастер рада студент полаже пред Комисијом за преглед, оцену и одбрану рада. Усмена одбрана мастер рада је јавна и мора бити обављена у просторијама Математичког факултета. У изузетним случајевима, услед оправдане немогућности присуства неког од чланова, спречени члан или чланови могу комуницирати на даљину, док већина чланова комисије мора бити уживо присутна.

Након јавне одбране мастер рада, Комисија саставља Записник о одбрани мастер рада. Успех на јавној одбрани мастер рада изражава се бројчаном оценом, од 5 до 10. Коначна оцена на мастер раду формира се на основу написаног мастер рада, усмене презентације и одговора на питања. Успешном одбраном мастер рада (оценом од 6 до 10) студент стиче предвиђени број ЕСПБ према плану студијског програма.

Члан 19

Студент је дужан да, пре одбране, преда рад у штампаном облику. Мастер рад треба да буде штампан на папиру формата А4 (210×297mm). Студент предаје по један примерак рада сваком члану Комисије, и додатно један примерак за библиотеку Факултета.

Након успешне јавне одбране мастер рада, Факултет издаје студенту уверење о завршеним мастер академским студијама и покреће процедуру издавања дипломе и додатка дипломи.

 

VIII Ступање на снагу

Члан 20.

Правилник ступа на снагу почев од 1. октобра 2022. године, тј. почев од школске 2022/23 године.

 

У Београду,                                                                      ДЕКАН МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

15. 4. 2022.                                                                                      Проф. др Зоран Ракић

Одобрене теме

2024.

Списак тема мастер радова одобрених на 415. седници ННВ-а одржаној 24.5. 2024.године.

Списак тема мастер радова одобрених на 414. седници ННВ-а одржаној 26. 4. 2024.године.

Списак тема мастер радова одобрених на 413. седници ННВ-а одржаној 29. 3. 2024.године.

Списак тема мастер радова одобрених на 412. седници ННВ-а одржаној 1. 3 . 2024. године.

Списак тема мастер радова одобрених на 411. седници ННВ-а одржаној 26. 1. 2024. године.

2023.

Списак тема мастер радова одобрених на 405. седници ННВ-а одржаној 23. 6. 2023. године

Списак тема мастер радова одобрених на 404. седници ННВ-а одржаној 19. 5. 2023. године

Списак тема мастер радова одобрених на 403. седници ННВ-а одржаној 21. 4. 2023. године.

Списак тема мастер радова одобрених на 402. седници ННВ-а одржаној 24. 3. 2023. године

Списак тема мастер радова одобрених на 401. седници ННВ-а одржаној 24. 2. 2023. године

Списак тема мастер радова одобрених на 400. седници ННВ-а одржаној 20. 1. 2023. године

 

2022.

Списак тема мастер радова одобрених на 399. седници ННВ-а одржаној 23. 12. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 398. седници ННВ-а одржаној 25. 11. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 396. седници ННВ-а одржаној 23. 9. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 395. седници ННВ-а одржаној 9. 9. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 394. седници ННВ-а одржаној 24. 6. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 393. седници ННВ-а одржаној 20. 5. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 392. седници ННВ-а одржаној 15. 4. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 390. електронској седници ННВ-а одржаној 25. 2. 2022. године

Списак тема мастер радова одобрених на 389. електронској седници ННВ-а одржаној 21. 1. 2022. године

 

2021.

Списак тема мастер радова одобрених на 388. електронској седници ННВ-а одржаној 24. 12. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 387. електронској седници ННВ-а одржаној 19. 11. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 385. електронској седници ННВ-а одржаној 24. 9. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 384. електронској седници ННВ-а одржаној 10. 9. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 383. електронској седници ННВ-а одржаној 18. 6. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 382. електронској седници ННВ-а одржаној 21. 5. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 381. електронској седници ННВ-а одржаној 23. 4. 2021. године

Допуна извештаја комисије за одобравање тема мастер радова на 381. електронској седници ННВ-а одржаној 23. 4. 2023.

Списак тема мастер радова одобрених на 380. електронској седници ННВ-а одржаној 19. 3. 2021. године

Списак тема мастер радова одобрених на 379. седници ННВ-а одржаној 19. 2. 2021. године

 

2020.

Списак тема мастер радова одобрених на 377. електронској седници ННВ-а одржаној 18. 12. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 375. електронској седници ННВ-а одржаној 23. 10. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 374. електронској седници ННВ-а одржаној 25. 9. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 373. електронској седници ННВ-а одржаној 4. 9. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 372. електронској седници ННВ-а одржаној 3. 7. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 371. седници ННВ-а одржаној 29. 5. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 370. седници ННВ-а одржаној 24. 4. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 369. седници ННВ-а одржаној 21. 2. 2020. године

Списак тема мастер радова одобрених на 368. седници ННВ-а одржаној 24. 1. 2020. године

 

2019.

Списак тема мастер радова одобрених на 366. седници ННВ-а одржаној 22. 11. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 365. седници ННВ-а одржаној 25. 10. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 364. седници ННВ-а одржаној 13. 9. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 363. седници ННВ-а одржаној 28. 6. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 362. седници ННВ-а одржаној 17. 5. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 361. седници ННВ-а одржаној 19. 4. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 360. седници ННВ-а одржаној 22. 3. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 359. седници ННВ-а одржаној 22. 2. 2019. године

Списак тема мастер радова одобрених на 358. седници ННВ-а одржаној 18. 1. 2019. године

 

2018.

Списак тема мастер радова одобрених на 357. седници ННВ-а одржаној 14. 12. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 356. седници ННВ-а одржаној 16. 11. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 355. седници ННВ-а одржаној 19. 10. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 354. седници ННВ-а одржаној 14. 9. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 353. седници ННВ-а одржаној 29. 6. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 352. седници ННВ-а одржаној 1. 6. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 351. седници ННВ-а одржаној 20. 4. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 350. седници ННВ-а одржаној 23. 3. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 349. седници ННВ-а одржаној 23. 2. 2018. године

Списак тема мастер радова одобрених на 348. седници ННВ-а одржаној 19. 1. 2018. године

 

2017.

Списак тема мастер радова одобрених на 347. седници ННВ-а одржаној 15. 12. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 346. седници ННВ-а одржаној 3. 11. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 345. седници ННВ-а одржаној 6. 10. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 344. седници ННВ-а одржаној 1. 9. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 343. седници ННВ-а одржаној 30. 6. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 342. седници ННВ-а одржаној 19. 5. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 341. седници ННВ-а одржаној 21. 4. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 340. седници ННВ-а одржаној 24. 3. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 339. седници ННВ-а одржаној 24. 2. 2017. године

Списак тема мастер радова одобрених на 338. седници ННВ-а одржаној 20. 1. 2017. године

 

2016.

Списак тема мастер радова одобрених на 337. седници ННВ-а одржаној 16. 12. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 336. седници ННВ-а одржаној 18. 11. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 335. седници ННВ-а одржаној 14. 10. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 334. седници ННВ-а одржаној 9. 9. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 333. седници ННВ-а одржаној 24. 6. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 332. седници ННВ-а одржаној 20. 5. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 331. седници ННВ-а одржаној 22. 4. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 330. седници ННВ-а одржаној 18. 3. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 329. седници ННВ-а одржаној 19. 2. 2016. године

Списак тема мастер радова одобрених на 328. седници ННВ-а одржаној 22. 1. 2016. године

 

2015.

Списак тема мастер радова одобрених на 327. седници ННВ-а одржаној 18. 12. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 326. седници ННВ-а одржаној 20. 11. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 325. седници ННВ-а одржаној 23. 10. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 324. седници ННВ-а одржаној 25. 9. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 323. седници ННВ-а одржаној 11. 9. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 322. седници ННВ-а одржаној 19. 6. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 321. седници ННВ-а одржаној 22. 5. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 320. седници ННВ-а одржаној 24. 4. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 319. седници ННВ-а одржаној 27. 3. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 318. седници ННВ-а одржаној 27. 2. 2015. године

Списак тема мастер радова одобрених на 317. седници ННВ-а одржаној 23. 1. 2015. године

 

2014.

Списак тема мастер радова одобрених на 316. седници ННВ-а одржаној 28. 11. 2014. године

Списак тема мастер радова одобрених на ванредној седници ННВ-а одржаној 22. 9. 2014. године

Списак тема мастер радова одобрених на 315. седници ННВ-а одржаној 20. 6. 2014. године

Списак тема мастер радова одобрених на 314. седници ННВ-а одржаној 30. 5. 2014. године

Списак тема мастер радова одобрених на 313. седници ННВ-а одржаној 21. 3. 2014. године

Списак тема мастер радова одобрених на 312. седници ННВ-а одржаној 14. 2. 2014. године

 

2013.

Списак тема мастер радова одобрених на 311. седници ННВ-а одржаној 15. 11. 2013. године

Списак тема мастер радова одобрених на 309. и 310. седници ННВ-а одржаној 21. 6. и 14. 10. 2013. године

Списак тема мастер радова одобрених на 6. ванредној седници ННВ-а одржаној 20. 9. 2013. године

Списак тема мастер радова одобрених на 308. седници ННВ-а одржаној 7. 6. 2013. године

Списак тема мастер радова одобрених на 307. седници ННВ-а одржаној 12. 4. 2013. године

Списак тема мастер радова одобрених на 4. и 5. ванредној седници ННВ-а одржаној 21. 12. 2012. и 22. 2. 2013. године

 

2012.

Списак тема мастер радова одобрених на 306. седници ННВ-а одржаној 30. 11. 2012. године