Select Page

Мастер радови Математичког факултета

Портал свих мастер радова и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Математичком факултету

Рок за пријаву, предају и одбрану мастер теме у школској 2022/2023. години:

 

 • Рок за пријаву мастер теме 1.6.2023.

  Уколико је тема пријављена после тог рока, мастер теза се може бранити у следећој академској години, али не у текућој.

 • Рок за предају коначне верзије мастер рада 31.8.2023.

 • Рок за одбрану мастер рада 30.9.2023.

1. Припрема молбе за пријаву теме мастер рада

Молбу за пријаву теме мастер рада студент припрема у договору са ментором, користећи обрасце [.doc] [1.tex] [2.tex] и упутство које је наведено у овим обрасцима.

Уколико се планира да у комисији за преглед, оцену и одбрану рада буде неко ко није у радном односу на Математичком факултету, неопходно је да ментор контактира правну службу факултета да би било регулисано ангажовање спољног члана комисије. За сваког спољног члана комисије мастер рада/докторске дисертације, пре званичног ангажовања треба доставити попуњен формулар на pravna@matf.bg.ac.rs .

Формулар за спољне чланове комисије
External Committee Member Form

2. Званична предаја молбе за пријаву теме мастер рада

Студент молбу званично подноси путем апликације СтудИнфо.

Упутство за подношење молбе за пријаву теме мастер рада

3. Разматрање и усвајање молбе за пријаву теме мастер рада

Поднета молба се аутоматски прослеђује изабраној катедри на разматрање.

Уколико катедра не прихвати молбу, студент добија одговарајуће обавештење и могућност да поново поднесе молбу.

Уколико катедра прихвати молбу, одлука се прослеђује Наставно-научном већу на коначно разматрање. Катедра може да предложи промену наслова теме и промену састава комисије. Наставно-научно веће разматра само оне молбе које катедре разреше најкасније 10 дана пред седницу ННВ-а.

Студент добија обавештење о коначној одлуци Наставно-научног већа.

Заказани термини одржавања седница Наставно-научног већа у првој половини 2023. године:

 • 20. јануар 2023.
 • 24. фебруар 2023.
 • 24. март 2023.
 • 21. април 2023.
 • 19. мај 2023.
 • 23. јун 2023.

Одобрена тема је валидна до краја студија подносиоца захтева. Одобрена тема мастер рада која није реализована, након престанка статуса студента може бити додељена другом студенту.

4. Писање и предаја мастер рада
Мастер рад је резултат самосталног рада студента.

Предлог шаблона (предлошка) за писање мастер рада у  .tex формату

Коначну верзију мастер рада студент званично предаје онлајн путем апликације СтудИнфо (мастер рад се upload-ује са странице до које се долази кликом на ставку “Мастер рад” у главном менију). На тај начин ће мастер рад бити аутоматски постављен на овај портал  https://teze.matf.bg.ac.rs/master. Да би рад могао да се брани у текућој школској години, крајњи рок за предају рада је 31. август.

5. Извештај о прегледу и оцени мастер рада
Комисија саставља извештај о прегледу и оцени мастер рада и ментор поставља извештај (путем апликације СтудИнфо) на овај портал https://teze.matf.bg.ac.rs/master.

Извештај разматра и усваја надлежна катедра.

 • Уколико катедра усвоји негативан извештај о мастер раду, студент има право да уложи приговор Наставно-научном већу или да поднесе нову молбу за пријаву теме мастер рада. Након подношења нове молбе студент нема право жалбе на негативан извештај.
 • Уколико катедра усвоји позитиван извештај, студент може да брани мастер рад тек када су положени и евидентирани сви испити предвиђени студијским програмом.

Предлог шаблона (предлошка) за израду презентације у  .pptx формату

Студент је дужан да, пре одбране, преда рад у штампаном облику. Мастер рад треба да буде штампан на папиру формата А4 (210×297mm). Студент предаје по један примерак рада сваком члану Комисије, и додатно један примерак за библиотеку Факултета.